Hướng dẫn compile NGINX trên CentOS

Đăng nhận xét
Khi muốn cài đặt thêm module NGINX, kích hoạt HTTP2 bạn bắt buộc phải complie NGINX từ source code vì bản chúng ta thường cài qua lệnh yum sẽ không được tích hợp sẵn. Ngoài ra, còn một tác dụng nữa không nhiều bạn biết đó là complie NGINX để test sức mạnh của CPU. Khi order VPS/Server, bạn chỉ nhìn thấy những thông số chung chung như 1 vCore CPU, 2 vCore CPU và thậm chí nhiều nhà cung cấp còn giấu không public xung nhịp của CPU, bao nhiêu GHz?Thậm chí khi đã nắm được đầy đủ info bạn vẫn không thể biết được sức mạnh thực sự của nó như thế nào vì mỗi nhà cung cấp sẽ config VPS chỉ được sử dụng tối đa bao nhiêu % của 1 CPU vật lý mà thôi. Vì vậy, chúng ta chỉ có thể biết được chính xác khả năng tính toán của CPU bằng cách trực tiếp đo thời gian thực hiện những tác vụ nặng, ví dụ như compile NGINX mà mình sẽ giới thiệu dưới đây.


Trước khi bắt đầu, update hệ thống:
sudo yum check-update || sudo yum update -y
Compile NGINX từ source code

1. Cài đặt các thành phần bắt buộc
sudo yum install gcc-c++ perl pcre-devel zlib-devel epel-release -y
2. Tải NGINX và thư viện OpenSSL
cd /usr/local/src
wget http://nginx.org/download/nginx-1.14.0.tar.gz && tar -xzvf nginx-1.14.0.tar.gz
wget https://www.openssl.org/source/openssl-1.1.0h.tar.gz && tar -xzvf openssl-1.1.0h.tar.gz
rm -rf *.tar.gz
3. Cấu hình và Compile NGINX
cd nginx-1.12.2
./configure --prefix=/etc/nginx --sbin-path=/usr/sbin/nginx --modules-path=/usr/lib64/nginx/modules --conf-path=/etc/nginx/nginx.conf --error-log-path=/var/log/nginx/error.log --http-log-path=/var/log/nginx/access.log --pid-path=/var/run/nginx.pid --lock-path=/var/run/nginx.lock --http-client-body-temp-path=/var/cache/nginx/client_temp --http-proxy-temp-path=/var/cache/nginx/proxy_temp --http-fastcgi-temp-path=/var/cache/nginx/fastcgi_temp --http-uwsgi-temp-path=/var/cache/nginx/uwsgi_temp --http-scgi-temp-path=/var/cache/nginx/scgi_temp --user=nginx --group=nginx --with-compat --with-file-aio --with-threads --with-http_addition_module --with-http_auth_request_module --with-http_dav_module --with-http_flv_module --with-http_gunzip_module --with-http_gzip_static_module --with-http_mp4_module --with-http_random_index_module --with-http_realip_module --with-http_secure_link_module --with-http_slice_module --with-http_ssl_module --with-http_stub_status_module --with-http_sub_module --with-http_v2_module --with-mail --with-mail_ssl_module --with-stream --with-stream_realip_module --with-stream_ssl_module --with-stream_ssl_preread_module --with-cc-opt='-O2 -g -pipe -Wall -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fexceptions -fstack-protector --param=ssp-buffer-size=4 -m64 -mtune=generic -fPIC' --with-ld-opt='-Wl,-z,relro -Wl,-z,now -pie' --with-openssl=/usr/local/src/openssl-1.1.0h
make
Chờ quá trình biên dịch xong, bạn sẽ có file NGINX ở đường dẫn objs/nginx

Đăng ký sử dụng VPS/Server/Hosting giá rẻ chất lượng tại HostUs

Related Posts

Đăng nhận xét

Subscribe Our Newsletter