Làm thế nào để cài đặt & sử dụng Outline VPN miễn phí từ Google

Đăng nhận xét
VPN (Virtual Private Network) là một mạng riêng ảo sử dụng Internet để kết nối các địa điểm hoặc người sử dụng từ xa với một mạng LAN. VPN có thể được sử dụng để truy cập vào các trang web bị chặn hoặc hạn chế tại các khu vực nhất định hay bảo vệ hoạt động trình duyệt khỏi con mắt gián điệp của các mạng Wifi công cộng và nhiều tính năng khác.

Giờ đây, với Outline VPN, việc thiết lập VPN trên server cá nhân trở nên đơn giản hơn bao giờ hết. Đây là phần mềm mã nguồn mở được phát triển bởi Jigsaw (thuộc Alphabet – công ty mẹ của Google). Jigsaw cùng Outline đang cố gắng tạo dựng một hệ thống VPN dễ dàng thiết lập mà vẫn đảm bảo an toàn, đặc biệt với những người dùng không phải dân chuyên nghiệp. Đối tượng khách hàng là những nhà báo, tổ chức tin tức nhưng bạn hoàn toàn có thể cài đặt và sử dụng công cụ an toàn này.


1. Cài đặt Outline Server trên VPS

– Cài đặt wget (nếu chưa có)
# yum install wget -y
– Cài đặt Outline Server
# bash -c "$(wget -qO- https://raw.githubusercontent.com/Jigsaw-Code/outline-server/master/src/server_manager/install_scripts/install_server.sh)"
Trong đó, nhập Y để cài đặt Docker nếu hệ thống bạn chưa có:
> Verifying that Docker is installed .......... NOT INSTALLED
> Would you like to install Docker? This will run 'curl -sS https://get.docker.com/ | sh'. [Y/n] y
> Installing Docker ........................... OK
> Verifying Docker installation................ OK
> Verifying Docker permissions ................ OK
> Verifying that Docker daemon is running ..... OK
> Creating persistent state dir ............... OK
> Generating secret key ....................... OK
> Generating TLS certificate .................. OK
> Generating SHA-256 certificate fingerprint .. OK
> Starting Shadowbox .......................... OK
> Starting Watchtower ......................... OK
> Waiting for Outline server to be healthy .... OK
> Creating first user ......................... OK
> Adding API URL to config .................... OK
> Checking host firewall ...................... OK
CONGRATULATIONS! Your Outline server is up and running.
To manage your Outline server, please copy the following line (including curly brackets) into Step 2 of the Outline Manager interface:
{"apiUrl":"https://139.162.4.186:47163/hCeiEVuHhqN9c9IqmI8ufw","certSha256":"C845F1050799718992E0DF6B6BE8D00F07BFDD3331FF9C1ECE0828F3AA367DF7"}
- If you have connection problems, it may be that your router or cloud provider blocks inbound connections, even though your machine seems to allow them.
- If you plan to have a single access key to access your server make sure ports 47163 and are open for TCP and UDP on your router or cloud provider.
- If you plan on adding additional access keys, you’ll have to open ports 1024 through 65535 on your router or cloud provider since the Outline. Server may allocate any of those ports to new access keys.Như vậy, bạn đã cài đặt thành công Outline Server trên VPS. Hãy lưu phần API {"apiUrl...} để quản lý và sử dụng Outline Manager sau này.

– Mở port tường lửa. Outline cần sử dụng ngẫu nhiên port 1024 đến 65535 để kết nối

Đối với hệ thống sử dụng FirewallD (ví dụ CentOS 7)
# firewall-cmd --zone=public --add-port=1024-65535/tcp  --permanent
# firewall-cmd --reload
Đối với hệ thống sử dụng Iptables (ví dụ CentOS 6)
# iptables -I INPUT -p tcp -m tcp --dport 1024:65535 -j ACCEPT
# iptables-save | sudo tee /etc/sysconfig/iptables
2. Quản lý và sử dụng Outline VPN

2.1. Quản lý Outline VPN trên máy tính

Bạn tải từ trang chủ và cài đặt Outline Manager để thiết lập và quản lý các VPN. Phần mềm hỗ trợ WindowsOS, Linux và macOS.


Cài đặt và mở phần mềm lên, chọn GET STARTED (mục Already have a server)


Do đã cài đặt thành công Outline Server, bạn tiếp tục bước 2 – paste toàn bộ API {"apiUrl...} ở trên vào khung và nhấn Done.


Thêm thành công, bạn có thể quản lý trực tiếp Outline Server của mình.

Trên giao diện phần mềm Outline Manager, chọn Get Connected từ My Access Key

  • Connect This Device: truy cập VPN từ chính thiết bị đang sử dụng. Bạn sẽ được cung cấp mã truy cập và link tải trực tiếp Outline Client.
  • Connect A Different Device: cấp quyền truy cập VPN cho thiết bị khác. Bạn sẽ được cung cấp đường link để thiết bị khác tải và truy cập qua Outline Client.

2.2. Truy cập VPN với Outline Client

Bạn cài đặt  Outline Client để truy cập VPN trên các thiết bị. Hỗ trợ Windows, macOS, Chrome OS, iOS và Android.


Mở phần mềm và nhập mã truy cập từ Outline Manager để đăng nhập. Sau đó, bạn có thể kết nối và sử dụng Outline VPN đã cài đặt.

Như vậy, bạn đã cài đặt và sử dụng thành công Outline VPN, với 3 thành phần
  • Outline Server: cài đặt trực tiếp trên VPS/Server để thiết lập VPN
  • Outline Manager: cài đặt trên máy tính nhằm quản lý Outline Server
  • Outline Client: cài đặt trên thiết bị nhằm truy cập và sử dụng Outline Server

Related Posts

Đăng nhận xét

Subscribe Our Newsletter